0

#otwieraMY Hotele, pensjonaty i inne obiekty krótkoterminowego zakwaterowania – LEGALNIE W CZASIE LOCKDOWNu.

DLA KOGO OFERTA ?
Czytaj więcej
Dla wszystkich obiektów, które chcą przyjmować legalnie gości  z listy wyłączeń z zakazu a jednocześnie są objęte lub  czują, że mogą być objęte, rozmytą definicją używaną w rozporządzeniu:
prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie
prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;

Uzyskanie statusu dziennikarza dla każdego gościa nie jest trudne. Dziennikarz nie musi ani prezentować kwalifikacji zawodowych, ani pobierać wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą, każdy kto nawet w formie wolontariatu (dziennikarz obywatelski) pracuje dla zarejestrowanej przez Sąd Okręgowy redakcji, jest dziennikarzem. Szczegóły działalności dziennikarskiej podlegają tajemnicy dziennikarskiej i żaden organ kontrolny bez zgody Sądu nie może domagać się od dziennikarza ujawniania szczegółów swojej pracy w trakcie pobytu w obiekcie krótkoterminowego zakwaterowania.

 

JAKIE JEST RYZYKO UTRATY ŚWIADCZEŃ Z PFR
Czytaj więcej  

JAK TO DZIAŁA?
Czytaj więcej
Jeśli chcesz działać w 100% legalnie, jedyną niedogodnością jest konieczność poinformowania gości, że główna osoba wynajmująca pokój, będzie musiała przyjąć status dziennikarza. W zakresie czynności ogranicza się to do złożenia podpisu pod oświadczeniem, że gość staje się dziennikarzem obywatelskim.

 

JAK OTRZYMAM UMOWĘ
Czytaj więcej
Wybierając opcję umowy odpowiednią dla ilości dziennikarzy jakich chcesz przyjąć w swoimi obiekcie, rozpoczniesz proces wypełniania danych do umowy. Dokonasz płatności. Po dokonaniu płatności w ostatnim kroku będziesz mógł wydrukować umowę i fakturę. Dokumenty będą tam zawsze dostępne, i będziesz mógł wrócić do formularza kiedy chcesz.
Umowa jest opatrzona podpisem redaktora naczelnego  reprezentującego redakcję zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Katowicach jako tytuł prasowy. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków elektronicznych i dowodem jej zawarcia jest również wniesienie opłaty manipulacyjnej. Następnie recepcja uzyska dostęp po zalogowaniu się do systemu do ewidencji dziennikarzy. Wpisujesz tam dane gościa i drukujesz oświadczenie  oraz wymagane rozporządzeniem potwierdzenie redakcji, iż gość został właśnie dziennikarzem. Oświadczenie będzie podpisane przez redaktora naczelnego.

 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Czytaj więcej

 

TREŚĆ UMOWY i JAKIE DANE WPROWADZAM SAM
Czytaj więcej
Rozpoczynając proces rejestracji wybranej z pierwszej strony opcji, uzyskasz taką umowę wraz z podpisem redaktora naczelnego – Marka Jarockiego
UMOWA. zawarta w dniu [aktualna data] w Lędzinach pomiędzy:[Dane firmy prowadzącej obiekt zakwaterowania] prowadzącym działalność wynajmu krótkoterminowego w obiekcie pod adresem
[adres obiektu zakwaterowania]
reprezentowany przez
[imię i nazwisko reprezentanta Hotelu]
zwany dalej Hotelem

a

redakcją czasopisma Centralny Szpital Psychiatryczny zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sygn. Akt I Nr Rej. Pr 37/20, z siedzibą redakcji 43-140 Lędziny ul. Brzechwy 7a reprezentowaną przez wydawcę czasopisma – redaktora naczelnego p. Marka Jarockiego prowadzącego działalność gospodarczą NIP 646 120 94 22 REGON 27653395 – który jest stroną umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego,  zwany dalej Redakcją

 1

 

  1. Przedmiotem umowy  jest przygotowanie przez Hotel na zlecenie Redakcji miejsca do przygotowania materiałów prasowych oraz miejsca do odpoczynku dziennikarzy Redakcji i towarzyszących im osób.
  2. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu na stronie otwiera-MY.pl. dostarczonego przez JOPILAR SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej otwiera-MY.pl, Koszty obsługi systemu pokrywa Hotel.
  3. Strony ustalają, iż celem wykonania umowy Redakcja w terminach ustalonych z Hotelem skieruje na warsztaty osoby posiadające status dziennikarza. Zakres czynności i materiałów dziennikarskich sporządzonych w toku pobytu podlega tajemnicy dziennikarskiej zgodnie z ustawą Prawo Prasowe.
  4. Hotel zobowiązany jest do udostępnienia dziennikarzom Redakcji łącza internetowego celem ich kontaktu „on line” z Redakcją.

 

2

 

  1. Strony wspólnie ustalają, iż Redakcja kierując dziennikarza i osoby mu towarzyszące do Hotelu zobowiązuje go do złożenia oświadczenia o pobycie w Hotelu w ramach czynności związanych z czynnościami, o których mowa w Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 1914) oraz o zgodzie na przetwarzania danych na rzecz Hotelu i Redakcji w związku z przepisami RODO. Po złożeniu oświadczenia hotel przesyła elektronicznie do Redakcji listę osób, które złożyły oświadczenie. Redakcja elektronicznie potwierdza na rzecz Hotelu wykaz osób objętych niniejszą umową.
  2. Lista osób wraz z potwierdzeniem Redakcji przechowywana jest przez Hotel przez okres niezbędny dla działalności Hotelu lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  3. Strony wspólnie ustalają, iż koszty pobytu w Hotelu pokrywa samodzielnie dziennikarz i osoby mu towarzyszące. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Hotelu za skutki pobytu osób objętych umową w Hotelu a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ich pobyt wobec Hotelu.

 

3

 

  1. Hotel jest zobowiązany w udostępnionej na platformie otwiera-MY.pl aplikacji ewidencjonować dziennikarzy Redakcji przebywających w Hotelu.
  2. Wraz z rejestracją Hotel uzyskuje oświadczenie redakcji dla zaewidencjonowanego dziennikarza, potwierdzające skierowania służbowe na pobyt w Hotelu.

 

4.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5.

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności niniejszej umowy a w szczególności nie ujawniania jej treści podmiotom trzecim.

 

6.

 

Każda ze stron może na piśmie pod rygorem nieważności wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia roboczego tygodnia. W przypadku zaległości płatniczych powyżej 7 dni z tytułu umowy Redakcja może wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym.

 

 

7.

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią umowy jest załącznik oświadczenia.

OŚWIADCZENIA.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż pobyt
[imię, nazwisko, e-mail i adres gościa]

związany jest z podejmowaniem czynności w zakresie nieodpłatnych praktyk dziennikarskich na zlecenie i na rzecz redakcji czasopisma Centralny Szpital Psychiatryczny zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sygn. Akt I Nr Rej. Pr 37/20, z siedzibą redakcji 43-140 Lędziny ul. Brzechwy 7a reprezentowaną przez wydawcę czasopisma – redaktora naczelnego p. Marka Jarockiego. Jednocześnie oświadczam, iż cel pobytu objęty jest tajemnicą dziennikarską w rozumieniu Ustawy Prawo Prasowe.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z pobytem celem dopełnienia niezbędnych formalności związanych z legalizacją i rozliczeniem pobytu.

 

…………………………………………

(czytelny podpis dziennikarza)

OKAZANIE LEGITYMACJI DZIENNIKARSKIEJ

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż [imię, nazwisko, e-mail i adres gościa]

zarejestrowana w systemie ewidencji dziennikarzy naszej redakcji, dostarczonym na stronie otwiera-MY.pl, posiada legitymacje dziennikarską nr [INDEX NUMBER], czego potwierdzeniem jest rejestracja i możliwość wydrukowania niniejszego oświadczenia zawierającego dane z rejestracji.
Dla ważności niniejszego oświadczenie, niezbędnym załącznikiem jest oświadczenie dziennikarza o podjęciu  nieodpłatnych praktyk dziennikarskich

 

 

 

………………………………….

(REDAKTOR NACZELNY Marek Jarocki)