0

Korzystaj z hoteli zgodnie z prawem bez przeszkód w czasie lockdown’u.

DLA KOGO OFERTA?
Dla wszystkich osób, które chcą wypocząć w obiektach krótkoterminowego zakwaterowania – hotele, pensjonaty, domki, pokoje itp.
Wbrew temu co mylnie jest podawane w mediach, obiekty hotelowe są otwarte i zgodnie z obowiązującymi przepisami można w nich legalnie przebywać jeśli pokarze się zaświadczenie o przynależności do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu.
Nas interesuje grupa dziennikarzy, gdyż każdy w Polsce może być dziennikarzem. Przeczytaj dalej jak?
 
 
CO MÓWI ROZPORZĄDZENIE?
prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie
prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;

 
 
JAK LEGALNIE I BEZ PROBLEMU ZOSTAĆ DZIENNIKARZEM?
Uzyskanie statusu dziennikarza i uzyskanie zadania dziennikarskiego nie jest trudne. Dziennikarz nie musi ani prezentować kwalifikacji zawodowych, ani pobierać wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą, każdy kto nawet w formie wolontariatu (dziennikarz obywatelski) pracuje dla zarejestrowanej przez Sąd Okręgowy redakcji, jest dziennikarzem. Szczegóły działalności dziennikarskiej podlegają tajemnicy dziennikarskiej i żaden organ kontrolny bez zgody Sądu nie może domagać się od dziennikarza ujawniania szczegółów swojej pracy w trakcie pobytu w obiekcie krótkoterminowego zakwaterowania.
 
Z uwagi na nazwę idealnie pasującą do poziomu obostrzeń i sposobu zarządzania państwem w trakcie lockdownu, do współpracy w tym projekcie wybraliśmy redakcję czasopisma Centralny Szpital Psychiatryczny zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sygn. Akt I Nr Rej. Pr 37/20, z siedzibą redakcji 43-140 Lędziny ul. Brzechwy 7a reprezentowaną przez wydawcę czasopisma – redaktora naczelnego p. Marka Jarockiego prowadzącego działalność gospodarczą NIP 646 120 94 22 REGON 27653395, który zleci ci w ramach dziennikarstwa obywatelskiego, bez wynagrodzenia w ramach praktyk, prace dziennikarskie na rzecz jego redakcji, których zadaniem będzie zbierania informacji z terenu na temat patologii funkcjonowania władzy wykonawczej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
 
 
CZY Z DZIENNIKARZAMI MOGĄ BYĆ OSOBY TOWARZYSZĄCE NP. DZIECI, ŻONA?
Oczywiście. Dziennikarz ciężko pracujący w delegacji nie zostaje w żaden sposób pozbawiony prawa do współżycia z rodziną. Praca to nie więzienie i odosobnienie. Po ciężkiej pracy ma prawo spotkać się w hotelu z żoną,dziećmi i wspólnie nocować.
 
 
JAK PRZEBIEGA REJESTRACJA?
Rejestrując swoje dane jako dziennikarza otrzymasz oświadczenie wedle treści poniżej z elektronicznym podpisem redaktora naczelnego. Zostanie ci nadana legitymacja dziennikarska z numerem.
 
OKAZANIE LEGITYMACJI DZIENNIKARSKIEJ
 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż [imię, nazwisko, e-mail i adres gościa]  
zarejestrowana w systemie ewidencji dziennikarzy naszej redakcji, dostarczonym na stronie otwiera-MY.pl, posiada legitymacje dziennikarską nr [INDEX NUMBER], czego potwierdzeniem jest rejestracja i możliwość wydrukowania niniejszego oświadczenia zawierającego dane z rejestracji.
Dla ważności niniejszego oświadczenie, niezbędnym załącznikiem jest oświadczenie dziennikarza o podjęciu nieodpłatnych praktyk dziennikarskich
  
………………………………….
  
(REDAKTOR NACZELNY Marek Jarocki)
  


Regulamin